RECRUITMENT TO THE POST OF SCIENTIFIC OFFICERS (FSL) BANGALORE

APPLICATION FOR THE POST OF SCIENTIFIC OFFICERS (MEN & WOMEN) IN FSL, BENGALURU AND ITS REGIONAL OFFICE- 2018

Notification No.69 /Recruitment-2/2017 -18

£ÁåAiÀÄ «eÁÕ£À ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæzÉòPÀ £ÁåAiÀÄ «eÁÕ£À ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ WÀlPÀUÀ¼À°è SÁ° EgÀĪÀ ªÉÊeÁÕ¤PÀ C¢üPÁjUÀ¼À (¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á) ºÀÄzÉÝUÉ Cfð – 2018

C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå. 69/£ÉêÀÄPÁw/2017-18

Select List has been Uploaded.
APPLICATION FOR THE POST OF SCIENTIFIC OFFICERS (MEN & WOMEN) IN FSL, BENGALURU AND ITS REGIONAL OFFICE- 2018
£ÁåAiÀÄ «eÁÕ£À ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæzÉòPÀ £ÁåAiÀÄ «eÁÕ£À ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ WÀlPÀUÀ¼À°è SÁ° EgÀĪÀ ªÉÊeÁÕ¤PÀ C¢üPÁUÀ¼À(¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á) ºÀÄzÉÝUÀ Cfð – 2018
01
Enter Online Application No D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¹ *
02
Date of Birth (dd-mm-yyyy) d£Àä ¢£ÁAPÀ *
SUBMIT