RECRUITMENT TO THE POST OF SCIENTIFIC OFFICERS (FSL) BANGALORE

APPLICATION FOR THE POST OF SCIENTIFIC OFFICERS (MEN & WOMEN) IN FSL, BENGALURU AND ITS REGIONAL OFFICE- 2018

Notification No.69 /Recruitment-2/2017 -18

£ÁåAiÀÄ «eÁÕ£À ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæzÉòPÀ £ÁåAiÀÄ «eÁÕ£À ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ WÀlPÀUÀ¼À°è SÁ° EgÀĪÀ ªÉÊeÁÕ¤PÀ C¢üPÁjUÀ¼À (¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á) ºÀÄzÉÝUÉ Cfð – 2018

C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå. 69/£ÉêÀÄPÁw/2017-18

Select List has been Uploaded.
DATE NEWS AND EVENTS

AUG

72019

Select List

Oct

92018

Provisional Select List

Aug

202018

Final Answer Key of the Written Examination for the post of Scientific Officer-FSL-NHK Subject Wise


General Paper
Chemistry Section
Biology Section

Jul

192018

Final Answer Key of the Written Examination for the post of Scientific Officer-FSL-NHK Subject Wise

Final Answer Key of the Written Examination Subject Wise

Jun

152018

Provisional Answer Key of Scientific Officer-FSL-NHK Subject Wise

Provisional Answer Key Subject Wise

Jun

082018

Provisional Answer Key of Scientific Officer-FSL

Series A Series B Series c Series D

MAY

212018

WRITTEN EXAMINATION TIME TABLE.

Written Exam commence from 27/05/2018

Written Exam Call letter has been uploaded for SCIENTIFIC OFFICERS (MEN & WOMEN) IN FSL-NHK, BENGALURU AND ITS REGIONAL OFFICE- 2018 Download (from My Applications Link) and attend the Written Exam on date mentioned in the call letter without fail.

MAY

192018

FSL NHK RECRUITMENT -2018 WRITTEN EXAMINATION WILL COMMENCE FROM 27/05/2018 SHORTLY CALL LETTER WILL BE UPLOADED.

Eligible Candidates Subject wise List

In Eligible Candidates List

MAR

192018
FSL Date Extension Notification
Sl.No
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå
DESCRIPTION
«ªÀgÀ
DATE
¢£ÁAPÀ
1 DATE OF COMMENCEMENT OF FILLING OF THE ONLINE APPLICATION
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
26/02/2018
2 LAST DATE FOR ONLINE APPLICATION GENERATION
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸ÀÈf¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
05/04/2018
3 LAST DATE FOR PAYMENT OF FEE
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
07/04/2018
RECRUITMENT STAGES / £ÉêÀÄPÁw ºÀAvÀUÀ¼ÀÄ
WRITTEN EXAMINATION
DATE OF BIRTH Overage & Underage Criteria (Age considered as on 21.03.2018) as follows :-
Sl.No. / PÀæªÀĸÀASÉå POST / ºÀÄzÉÝ CATEGORY / ¥ÀæªÀUÀð MINIMUM AGE / PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì MAXIMUM AGE / UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì AGE CONSIDER AS ON DATE / ªÀAiÉÆëÄw ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
1
Scientific Officer
GM 21 YEARS /
21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
35 YEARS /
35 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
v
SUBMIT

BORN BETWEEN 21.03.1983 AND 21.03.1997 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
OBC (2A/2B/3A & 3B) 21 YEARS /
21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
38 YEARS /
38 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
BORN BETWEEN 21.03.1980 AND 21.03.1997 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
SC,ST, CAT-1 21 YEARS /
21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
40 YEARS /
40 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
BORN BETWEEN 21.03.1978 AND 21.03.1997 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
FEE DETAILS / ±ÀÄ®Ì «ªÀgÀ
Sl.No / PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå. CATEGORY / ¥ÀæªÀUÀð FEE AMOUNT / ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ ±ÀÄ®Ì
1 GM & OBC (2A,2B,3A,3B) 250
2 SC , ST, CAT-01 100
EDUCATIONAL QUALIFICATION / «zÁåºÀðvÉ
1. ªÉÊeÁÕ¤PÀ C¢üPÁj, gÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛç «¨sÁUÀ:- ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß PɫĹÖç /¥sÁªÀiÁðPÉƯÁf / §AiÉÆÃPɫĹÖç /¥sÁgɤìPï ¸ÉÊ£ïì / PÉ«ÄPÀ¯ï ¸ÉÊ£ïì£À°è vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ±ÉÃPÀqÀ 55gÀ ¸ÀgÁ¸Àj CAPÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. Scientific Officer in Chemical Section : Must be a holder of Master’s Degree in Chemistry / pharmacology / Bio-Chemistry / Forensic Science / Equivalent qualification in Chemical secience with atleast 55% agreegate marks.
2. ªÉÊeÁÕ¤PÀ C¢üPÁj, ¨sËvÀ±Á¸ÀÛç «¨sÁUÀ:- ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ¦üfPïì /¥sÉÆgɤìPï ¸ÉÊ£ïì / ¦üfPÀ¯ï ¸ÉÊ£ïì£À°è vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ±ÉÃPÀqÀ 55gÀ ¸ÀgÁ¸Àj CAPÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. Scientific Officer in Physical Section : Must be a holder of Master’s Degree in Physics / Forensic Science / Equivalent qualification in Physical secience with atleast 55% agreegate marks.
3. ªÉÊeÁÕ¤PÀ C¢üPÁj, fêÀ±Á¸ÀÛç «¨sÁUÀ:- ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ¨Ál¤Ã / gÀhĪÁ®f / ¨sÀAiÉÆÃPɫĹÖç / ªÉÄÊPÉÆæçAiÉÆîf / ¯ÉÊ¥sï¸ÉÊ£ïì¸ï / ¥sÉÆgɤìPï ¸ÉÊ£ïì CxÀªÁ §AiÉÆøÉÊ£ïì¸ï£À°è vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ±ÉÃPÀqÀ 55gÀ ¸ÀgÁ¸Àj CAPÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. Scientific Officer in Biology Section : Must be a holder of Master’s Degree in Botany / Zoology / Bio-Chemistry / Microbiology / Life Sciences / Forensic Science or Equivalent qualification in Bio-science with atleast 55% agreegate marks.
4. ªÉÊeÁÕ¤PÀ C¢üPÁj, ¥Àæ²ßvÀ zÁ¸ÁÛªÉÃdÄ «¨sÁUÀ :- ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ¨sËvÀ±Á¸ÀÛç CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ¦üfPÀ¯ï¸ÉÊ£ïì¸ï / PɫĹÖç CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß PÉ«ÄPÀ¯ï ¸ÉÊ£ïì¸ï / ¥sÉÆgɤìPï ¸ÉÊ£ïì CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉ/ PÀ¤µÀÖ ±ÉÃPÀqÀ 55gÀ ¸ÀgÁ¸Àj CAPÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è vÉÃUÀðqÉAiÀiÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. Scientific Officer in Questioned Documents Section : Must be a holder of Master’s Degree in Physics or Equivalent qualification in Physical Science / Chemistry or equivalent qualification in Chemical Science / Fornsic Science / or equivalent / subjects with atleast 55% agreegate marks.
5. ªÉÊeÁÕ¤PÀ C¢üPÁj, «µÀ «eÁÕ£À «¨sÁUÀ:- ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß PɫĹÖç /¥sÁªÀiÁðPÉƯÁf / §AiÉÆÃPɫĹÖç /¥sÉÆgɤìPï ¸ÉÊ£ïì / PÉ«ÄPÀ¯ï ¸ÉÊ£ïì£À°è vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉAiÀÄ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è ±ÉÃPÀqÀ 55gÀ ¸ÀgÁ¸Àj CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. Scientific Officer in Toxicology Section : Must be a holder of Master’s Degree in Chemistry / pharmacology / Bio-Chemistry / Forensic Science / Equivalent qualification in Chemical secience with atleast 55% agreegate marks.
6. ªÉÊeÁÕ¤PÀ C¢üPÁj, ¸ÉÊPÉÆïÁf «¨sÁUÀ:- ¸ÉÊPÉÆïÁfAiÀÄ°è JAJ¸ï¹ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ CxÀªÁ EzÀgÀ vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉ / ¥sÉÆgɤìPï ¸ÉÊPÉÆïÁfAiÀÄ°è «µÀAiÀÄ vÀdÕgÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ / Qè¤PÀ¯ï ¸ÉÊPÉÆïÁfAiÀÄ°è PÀ¤µÀÖ ±ÉÃPÀqÀ 55gÀ ¸ÀgÁ¸Àj CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. Scientific Officer in Forensic Psychology Section : Must be a holder of M.Sc., Degree in Psychology or its equivalent qualification / subjects with specialization in Forensic Psychology / Clinical Psychology with atleast 55% agreegate marks.
7. ªÉÊeÁÕ¤PÀ C¢üPÁj, bÁAiÀiÁavÀæ «¨sÁUÀ:-
 1. ¸ÁßvÀPÀ ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß «eÁÕ£ÀzÀ°è vÉÃUÀðqÉAiÀiÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ.
 2. r¥ÉÆèêÀÄ / ¹¤ªÀÄmÉÆUÀæ¦üAiÀÄ°è ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ CxÀªÁ ¥ÉÆÃmÉÆÃUÀæ¦ü CxÀªÁ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ CAVÃPÀÈvÀªÁVgÀĪÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è C£ÀĪÉÆâ¸À®ànÖgÀĪÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.
 3. ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ CAVÃPÀÈvÀªÁVgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è ¥sÉÆÃmÉÆÃUÀæ¦ / «rAiÉÆÃUÀæ¦ü ªÀÄvÀÄÛ DrAiÉÆÃ-«rAiÉÆà G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ PÀ¤µÀÖ 2 ªÀµÀðUÀ¼À ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.
Scientific Officer in Photography Section :
 1. Must possess a Bachelor degree in Degree.
 2. Must be a Diploma/Degree holder in Cinematography or Photography or in their equivalent qualification subjects granted by an institution recognized by Govertnment.
 3. Must have at least two years of practical experience in Photography / Videography and handling of Audio Video tools in any organization recognized by the Government
Common for Above Qualifications ( Except Photography Section ):
 • Must have not less than two years research experience as a research scholar in any research institution recognized by the Government.
 • ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ CAVÃPÀÈvÀªÁVgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ jøÀZïð ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è jøÀZïð ¸ÁÌ®gï DV 2 ªÀµÀðQÌAvÀ PÀrªÉÄ E®èzÀAvÉ C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.
VACANCY CLASSIFICATION
Sl.No
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå
DESCRIPTION OF THE SECTIONS
ºÀÄzÉÝAiÀÄ «ªÀgÀ
No of Posts /
ºÀÄzÉÝUÉ DzÀåvÉ
CLASSIFICATION OF POSTS
ºÀÄzÉÝAiÀÄ ªÀVÃðPÀgÀt
1 Chemistry Section / gÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛç «¨sÁUÀ 01 Chemistry
2 Toxicology Section/ «µÀ «eÁÕ£À «¨sÁUÀ 05 Toxicology
3 Physics Section / ¨sËvÀ±Á¸ÀÛç «¨sÁUÀ 01 Physics
4 Biology Section / fêÀ±Á¸ÀÛç «¨sÁUÀ 02 Biology
5 Question Document Section / ¥Àæ²ßvÀ zÀ¸ÁÛªÉÃdÄ «¨sÁUÀ 01 Question Document
6 Psychology Section / ªÀÄ£ÉÆÃ-«eÁÕ£À «¨sÁUÀ 07 Psychology
7 Photography Section / bÁAiÀiÁavÀæ «¨sÁUÀ 01 Photography
TOTAL / MlÄÖ 18

NOTE :
 • Payment should be made in State Bank of India (SBI) / Post office only.LIST OF SBI BANK BRANCHES
 • Candidates have to fill the Application and Generate the Challan and make the Payment in the respective Bank / Post office.
 • If Candidates submit more than one Application for the same Post, only one Application (finally submitted) will be considered.
 • If the candidate wants to apply more than one section, candidate should select according to priority.
n¥Ààt :
 • Dfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï C¥sï EArAiÀiÁ / CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ªÀiÁvÀæ ¥ÁªÀw¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
 • D¨sÀåyðAiÀÄÆ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁr ZÀ®£ïC£ÀÄß ¸ÀÈf¹ ¸ÀA¨sÀAzÀ¥ÀlÖ ¨ÁåAPï / CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÀÄ.
 • C¨sÀåyðAiÀÄÄ MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ CfðAiÀÄ£ÀÄß MAzÉà ºÀÄzÉÝUÉ ¸À°è¹zÀÝ°è , MAzÉà CfðAiÀÄ£ÀÄß(CAwªÀĪÁV ¸À°è¹zÀ) ªÀiÁvÀæ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
 • C¨sÀåyðAiÀÄÄ MAzÀQÌAvÀ ºÉaÑ£À «¨sÁUÀUÀPÉÌ DAiÉÄÌ §AiÀĹzÀÝ°è DzÀåvÉAiÀÄ£ÀĸÁgÀ DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.